Bulgarian English
СЕРТИФИКАТИ
SGS FSSC 22000 ПДФ Печат Е-мейл

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти. Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за СУБХ) и PAS 220 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни).  

 
Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC , IFS Food и SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.
 
FSSC 22000 е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните за производители на храни, които преработват и произвеждат:
 • бързоразвалящи се продукти от животински произход, с изключение на подлежащите на клане и разфасовабе, (т.е. месо, птици, яйца, млечни и рибни продукти).
 • бързоразвалящи се растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци).
 • продукти с дълъг срок на годност при стайна температура (консервирани продукти, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, тестени изделия, брашно, захар, сол).
 • (био)химически продукти за производството на храни (т.е витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични помощи. 
Забележка: Транспортиране и съхранение на място и като част от операцията са включени (напр. зреене на сирене). Той е приложим за всички организации за производство на храни в тези категории, независимо от големината и сложността,  с търговска или нетърговска дейност, обществени или частни. 
 

 
Сертификат по FSSC 22000 спомага за:
 • Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
 • Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните.;
 • Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.;
 • Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на  законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.;
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.;
 • Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.

 

 
Политика по качество

Основният стремеж на ръководството на „Милтекс-КК” ЕООД е да предлага продукти с високо качество, въз основа на високия професионализъм на своите служители, като все по-пълно задоволява желанията и очакванията на своите клиенти.

За достигане на това в „Милтекс-КК” ЕООД е внедрена система за управление на качеството, на база изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008.

Политиката по качеството е основният закон на фирмата, в която ръководството дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на фирменото управление, както и пътя, по който „Милтекс-КК” ЕООД посреща и удовлетворява очакваните и предполагаемите потребности на своите клиенти. В отделен план по качеството се дефинират и посочват начините за постигане на конкретните и измерими показатели на поставените организационни цели.

 ПОЛИТИКАТА НА ФИРМАТА Е:

Като фирма, специализирана в производство на мазнини за мазане, масло с растителна мазнина, млечни пастети и топени сирена. Разфасовка и препакетиране на краве масло. Съхранение и реализация на млечни продукти, “Милтекс-КК” ЕООД се ангажира да защитава интересите на своите клиенти. В тази връзка, главната цел на фирмата е да завоюва и поддържа доверието у своите клиенти с безупречното и висококачествено изпълнение на предлаганите продукти.

Това ще бъде изпълнено чрез:

1.     Стриктно спазване на изискванията на клиентите, като по този начин ръководството на фирмата заявява своя стремеж за изграждане на отношения на доверие, коректност и надеждност при извършването на фирмената дейност.

2.     Предлагане на клиентите на конкурентни и новаторски  продукти, с високо качество и професионализъм, съобразени с условията и практиката им.

3.     Професионално превъзходство и качествено изпълнение на изискванията на клиентите.

4.     Ясно определени изисквания и взаимоотношения по отношение на качеството на всички нива и на всеки един служител във фирмата.

5.     Довеждане на задълженията до знанието на всеки служител във фирмата и осигуряване на нормални условия за изпълнението им.

6.     Стремеж да се постигне високо качество на предлаганите изделия, с помощта на високо квалифициран и специализиран състав. Неизменна част от задължения на персонала на фирмата е да се включва активно в практическото изпълнение на обявената политика по качеството.

7.     Своевременно предприемане на дейности, насочени към предотвратяването на несъответствия, рекламации и злоупотреби с името на фирмата.

 

Системата за управление на качеството е разработена и внедрена за изпълнение на тези цели и утвърждаване името и авторитета на “Милтекс-КК” ЕООД .

Ръководството на “Милтекс-КК” ЕООД осъзнава своята отговорност за поддържане и непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на качеството, като необходимо условие за изпълнение на поставените Политика и цели по качеството, а също и за просперитета на фирмата.

                                                                                                                               

дата: 25.09.2013г. 

гр.Варна 


 
ISO 9001:2008
Серфитикат ISO 9001:2008, с който показваме, че при нас наистина се спазват изискванията за управление на качеството.

Какво е ISO 9001:2008?

 • ISO 9001:2008 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.
 • Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001:2008.
 • ISO 9001:2008 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.
 • ISO 9001:2008 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:
 1. насоченост към клиента;
 2. лидерство;
 3. приобщаване на хората, работещи в организацията;
 4. процесен подход;
 5. системен подход за управление;
 6. непрекъснато подобряване;
 7. взимане на решение, основано на факти;
 8. взаимноизгодни отношения с доставчиците.
 • ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.